Plac zabaw w Ósemce od godz. 9.00 do 21.00

Zapraszamy na plac zabaw w Ósemce codziennie w godzinach od 9.00 do 21.00. Przypominamy o  zapoznaniu się i przestrzeganiu regulaminu placu. A ten znajduje się poniżej:

Szkolny Regulamin Korzystania z Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8                                                      im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

 1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci od 3 do 11 roku życia.
 2. Warunkiem korzystania z przyszkolnego placu zabaw jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 3. W dniach nauki szkolnej plac zabaw jest przede wszystkim do dyspozycji szkoły. W tym czasie z placu można korzystać tylko pod opieką wychowawcy lub nauczyciela.
 1. Po zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od nauki szkolnej odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z placu zabaw ponoszą rodzice / opiekunowie prawni. Dzieci na terenie placu zabaw powinni przebywać pod opieką rodziców/opiekunów, ponieważ to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 2. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki dzieci, które korzystają z placu zabaw bez opieki i poza kontrolą nauczycieli. Za wszelkie obrażenia dzieci poniesione w czasie korzystania z placu zabaw poza zajęciami szkolnymi oraz za wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać ograniczona liczba dzieci. Liczbę dzieci może ustalić sam opiekun lub skorzystać z poniższej propozycji. 
 1. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać wychowawcy/nauczycielowi.
 2. Podczas zabawy i ćwiczeń uczniowie mają obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
 3. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach siedzą na miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
 4. W trakcie zajęć, jeśli dziecko poczuje się źle, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi.
 5. Dzieci samowolnie nie mogą oddalać się od miejsca zabaw.

13. Na terenie placu zabaw zabrania się (nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem):

 • a) jazdy na rowerze, deskorolce i na rolkach w pobliżu urządzeń zabawowych
 • b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, barierki i inne urządzenia, które temu nie służą,
 • c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, które nie są do tego przeznaczone,
 • d) huśtania się na stojąco,
 • e) zaśmiecania terenu,
 • f) wchodzenia w obłoconym obuwiu,
 • g) niszczenia roślinności,
 • h) dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
 • i) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • j) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności oraz w dni deszczowe i w trudnych warunkach atmosferycznych zimą,
 • k) wprowadzania zwierząt,
 • l) posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas ćwiczeń i zabawy np.: pierścionki, kolczyki, ozdoby na szyi, nadgarstkach, kostkach, przedmioty w kieszeniach, gumy do żucia i inne,
 • ł) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,
 • m) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

14.W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

15.O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw poinformować należy – szkolnego inspektora ds. bhp, konserwatora lub innego pracownika obsługi, który zgłosi ten fakt do Dyrektora Szkoły lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999, 112.

 1. Osoba wchodząca na teren placu zabaw z dziećmi jest zobowiązana do zapoznania się ze szkolnym regulaminem korzystania z placu zabaw.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rumi