INFORMACJA DLA RODZICÓW O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

INFORMACJA DLA RODZICÓW O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W RUMI W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

PODSTAWA PRAWNA:

a) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

b) Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

c) Rozporządzenie MEN  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

d) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Podstawową obowiązującą formą komunikacji z dyrekcją SP Nr 8, nauczycielami, uczniami
    i rodzicami
    /opiekunami prawnymi jest dziennik LIBRUS.

2. Dodatkowa forma komunikacji będzie odbywała się kanałami ustalonymi wspólnie z nauczycielami, uczniami i rodzicami, biorąc pod uwagę możliwości techniczne obu stron.

3. Lekcje dla uczniów klas V-VIII SP będą odbywały się zgodnie z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji tj. od godz. 7.30 do 15.00.

– z uwagi na specyficzne warunki pracy oraz możliwości psychofizyczne ucznia jednostka lekcyjna będzie trwała 45 minut w tym 30 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy;

– ten styl pracy pozwala zachować uczniom ich rytm nauki, do którego są przyzwyczajeni i do którego powrócą po normalizacji sytuacji;

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom klas V-VIII materiały niezbędne do realizacji zajęć.

5. Dzieciom z oddziałów przedszkolnych nauczyciele przekazują poprzez rodziców (kontakt e-mailowy, telefoniczny) wskazówki do zabaw edukacyjnych.

6. Uczniom klas I-III nauczyciele przesyłają materiały do pracy przez e-dziennik.

7. Nauczyciele realizują podstawę programową.

8. Konsultacje dla uczniów i rodziców prowadzone są na platformie LIBRUS, mailowo, telefonicznie oraz innymi kanałami wspólnie ustalonymi przez obie strony.

9. Frekwencja wpisywana jest w danym dniu, na każdej lekcji na podstawie informacji o odebraniu wiadomości na platformie Librus.

10. W przypadku lekcji online (np. Skype, messenger) frekwencję wpisujemy na bieżąco.

11. Wszystkie nieobecności ucznia i problemy techniczne ze sprzętem zgłaszane są do wychowawcy. To on odpowiada za usprawiedliwienie nieobecności.

12. Uczniowie oceniani są zgodnie ze Statutem Szkoły (Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania).

13. Przy ocenianiu uczniów szczególny nacisk kładziony jest na zaangażowanie ucznia, systematyczność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela.

-nauczyciele biorą pod uwagę uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i dostosowują im tempo pracy

14. Rodzice/opiekunowie prawni na bieżąco informowani są o postępach dzieci,  poprzez wpisy na platformie LIBRUS.

15. Oceny wystawiane są na podstawie m.in. skanów kart pracy, zdjęć, wiadomości na messengerze, skype w zależności od wcześniej ustalonej formy współpracy z nauczycielem.

16. Uczniowie posiadający zalecenia do nauczania indywidualnego lub zindywidualizowanej ścieżki nauczania realizują program według dotychczasowych zasad, czyli w formie zajęć indywidualnych z prowadzącym nauczycielem.

17. Na wypadek utrzymania sytuacji nadzwyczajnej MEN przewiduje, że egzaminy klasyfikacyjne oraz poprawkowe organizowane będą  zgodne ze Statutem Szkoły i dostosowane do aktualnych warunków. W przypadku przedłużenia zdalnego nauczania egzaminy odbywać się będą w trybie online lub innych formach wcześniej uzgodnionych z dyrekcją, nauczycielem, rodzicami (opiekunami prawnymi) i uczniami.

18. Oddziały przedszkolne, zerówki, realizują podstawę programową.
Podstawową formą kontaktu z Rodzicami w przypadku tej grupy wiekowej  jest mail i telefon.

Dziękuję, w imieniu własnym oraz nauczycieli SP Nr 8 w Rumi, za Państwa zaangażowanie, wspólna troskę o jak najwyższy poziom edukacji dzieci i zrozumienie dla nadzwyczajnej sytuacji, z jaką borykamy się w tych trudnych dniach. Liczę na dalszą współpracę oraz na Wasz stały kontakt z nauczycielami. Państwu i Waszym Rodzinom życzę dużo zdrowia, sił oraz dobrej energii.

Dyrektor Szkoły

Marzena Górska