Uwaga! Przypominamy komunikat na czas zagrożenia COVID-19

Przypominamy zasady obowiązujące od początku roku szkolnego. Niecodzienna sytuacja związana z epidemią nasuwa nam wszystkim konieczność reagowania na zaistniałe nadzwyczajne warunki.

Od poniedziałku 7 września br. Rodzice/Opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą wchodzić na teren szkoły górnym wejściem, odprowadzając dzieci do drzwi przedszkolnych sal zajęć oraz odbierając swe pociechy. Uwaga: jest to strefa ograniczona do korytarza przedszkola.

Zaleca się (od 12 października br. OBOWIĄZKOWO) by Rodzic/Opiekun, przekazujący dziecko pod opiekę, miał zakryte usta i nos oraz aby zdezynfekował ręce lub miał ubrane rękawiczki jednorazowe.

Wchodzenie Rodziców/Opiekunów do sal przedszkolnych jest zabronione. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela odbiera dziecko na progu sali i je doprowadza po zajęciach do progu Sali.

Wejście do przedszkola otwarte jest od godz. 6.30 do 8.30. Po tym czasie nie będzie możliwe przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Po godz. 8.30 odbywa się dezynfekcja korytarzy oraz szatni i toalet.

W przedszkolu obowiązuje zakaz gromadzenia się w budynku szkoły. W przypadku, gdy większa ilość Rodziców/Opiekunów w tej samej chwili chce przekazać dzieci pod opiekę tego samego nauczyciela/ bądź zgłosi się po dziecko, Rodzice/osoby upoważnione zobowiązani są do oczekiwania i zachowania bezpiecznego dystansu od innych rodziców i dzieci wynoszącego min. 1,5 m. Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenie terenu placówki.

Zaleca się dla dobra wspólnego aby Rodzic/Opiekun przekazujący/odbierający dziecko miał zakryte usta i nos oraz aby zdezynfekował ręce lub miał założone rękawiczki jednorazowe szczególnie, gdy Rodzic/osoba upoważniona wchodzi z dzieckiem do holu, szatni i odprowadza dziecko do wejścia do sali.

Rodzic przyprowadzając/odbierając dziecko do/z sali zajęć sygnalizuje obecność pukaniem do drzwi sali.

Nauczyciel sprawdza, czy dana osoba jest upoważniona do przyprowadzenia/odbioru dziecka i przejmuje opiekę nad dzieckiem/przekazuje dziecko.

Nauczyciel kieruje dziecko do łazienki celem dokładnego umycia rąk. Rodzic zobowiązany jest uprzedzić dziecko, że po wejściu do sali zostanie poproszone o umycie rąk.

Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic/osoba upoważniona  pukając do drzwi sali zgłasza gotowość odebrania dziecka. Odbierający  musi być przygotowany do  przedłożenia dowodu tożsamości nauczycielowi, aby ten mógł sprawdzić zgodność danych.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych są odpowiedzialni za wydawanie dzieci wyłącznie wymienionym na umowę osobom upoważnionym do odbioru dziecka. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej się po dziecko wychowawca w trosce o bezpieczeństwo może zażądać okazania dowodu tożsamości.

Rozmowy z nauczycielami przedszkola należy ograniczyć do minimum.

Rodzice zobowiązani są do bieżącego śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej szkoły.

Rodzice uczniów klas I-III mogą odbierać dzieci z szatni po przyprowadzeniu ich przez wychowawców po lekcjach. Przyprowadzanie dziecka i jego odbiór (tylko w czasie przerw lekcyjnych) odbywa wejściem dolnym. Nie można przemieszczać się w inne, oprócz szatni i za wyjątkiem sekretariatu szkoły, rejony szkoły.

Do świetlicy odprowadzenie i odbiór dzieci odbywa się wejściem górnym. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za przekazanie dzieci osobie upoważnionej zgodnie z zapisem w karcie świetlicy.

Uwaga

  • Na podstawie zewnętrznych objawów (gorączka i objawy z górnych dróg oddechowych) nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania COVID-19.
  • W sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i następuje natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa.
  • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/przedszkolaka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną: kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, odizoluje ucznia/przedszkolaka w odrębnym pomieszczeniu lub innym wyznaczonym miejscu. Następnie niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust (przyprowadzający/odbierający dzieci powinny  mieć indywidualną osłonę nosa i ust).
  •  Zgodnie z wytycznymi GIS do przedszkola przyprowadza się tylko dziecko zdrowe (odpowiedzialność spoczywa na rodzicach) tj. bez kataru, kaszlu, temperatury, wysypki i innych dających się zauważyć objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.