Zasady bezpieczeństwa w zajęciach w nauczaniu zdalnym

Zasady bezpieczeństwa w zajęciach w nauczaniu zdalnym

Oto 10 najważniejszych zasad, które pozwolą nauczycielom stworzyć warunki do nauki online.

Zasada 1.

Poznanie możliwości technologicznych uczniów oraz zasoby, jakimi dysponują (sprzęt, Internet, możliwości lokalowe, sytuacja rodzinna).

Zasada 2.
Zaplanowanie i właściwa organizacja nauki zdalnej.

Zasada 3.

Zbudowanie właściwych relacji z uczniami. Ustalenie sposobów komunikacji z uczniami.
Zasada 4.
Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami. Podawanie prostych i jasnych sposobów komunikowania się, umożliwiających rodzicom wsparcie własnych dzieci.

Zasada 5.
Budowanie przyjaznej atmosfery. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Zasada 6.

Przestrzeganie planu zajęć ustalonego z uczniami. Stworzenie możliwości kreatywnego   uczestniczenia w zajęciach i możliwości twórczego działania uczniów.

Zasada 7.

Ocenianie uczniów zgodne z ocenianiem zawartym w Statucie szkoły.

Zasada 8.

Uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów.

Zasada 9.
Współpraca z innymi nauczycielami i dzielenie się doświadczeniem.

Zasada 10.

Dbanie o siebie i innych oraz wspieranie się.

                                                    Pedagog szkolny