Informacja do Emerytów i Rencistów

z dniem  7.05.br.został wprowadzony przez Dyrektora SP nr 8 nowy zapis w formie aneksu do Regulaminu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów o możliwości dokonywania przelewów bankowych internetowych.

Regulamin został ustalony i podpisany przez oba Związki Zawodowe i znajduje się do wglądu w Księgowości naszej szkoły.

Wniosek można pobrać w okienku przy portierni szkoły i wypełniony wrzucić do urny znajdującej się w tym samym miejscu.Należy podać  w nim numer konta bankowego i podpisać.

Czynności te nie powodują wejścia na teren szkoły i zwiększają bezpieczeństwo Państwa w czsie pandemii.

W najbliższym czasie wniosek ten będzie zamieszczony na stronie internetowej SP nr 8,co ułatwi jego pobranie i usprawni proces przesłania skanem z podpisem .

 prosimy o wysłanie wniosku na adres i.machula@rumia.edu.pl

ZAPOMOGI ZDROWOTNE:

Osoby chore, będące w trudnych warunkach materialnych mogą złożyć wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej.

Należy złożyć następujące dokumenty:

– wniosek z uzasadnieniem- zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie,

– kserokopię decyzji ZUS lub potwierdzenie z konta bankowego.

Wnioski o zapomogi rozpatrywane są w następujących miesiącach:

Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Wniosek-SFŚSENiR-SP8