Czy za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie? Spotkanie z Komendantem

Odpowiedzialność prawna rodziców/opiekunów prawnych za działania dzieci/podopiecznych będzie tematem poniedziałkowego spotkania (10 grudnia br., godz. 17.00) z komendantem Straży Miejskiej w Rumi p. mgr. inż. Romanem Świrskim.

Profilaktyka zagrożeń jest niezwykle istotna. Należy mieć świadomość, na jaką odpowiedzialność naraża się sprawujący opiekę nad osobą nieletnią o ile małoletni dopuści się wykroczenia. Lepiej jest bowiem zapobiegać.

Dziecko pozostaje pod opieką rodzica (lub opiekuna) do uzyskania pełnoletności. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi swojego nieletniego dziecka. Co do zasady małoletni który nie ukończył 13 roku życia nie ponosi kary za wyrządzone przez siebie szkody (chodzi tu o prawne kryterium winy umyślnej, odpowiedzialny jest ten, kto jest zobowiązany do nadzoru nad małoletnim). Nie oznacza to jednak, że poszkodowany nie może domagać się odszkodowania.

Podajemy inny przykład: zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie, a ten który jest obowiązany do nadzoru nad osobą która z powodu wieku nie może odpowiadać za swoje czyny, zobowiązany jest do naprawienia szkody. Z kolei nieletni w wieku 13-18 lat posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

O tych sprawach będą Państwo mogli porozmawiać z Komendantem mgr inż. Romanem Świrskim.

W poniedziałek 3 grudnia br., podczas specjalnych apeli w naszej Szkole, uwagę naszych uczniów skierowaliśmy ku sprawom bezpieczeństwa i zasad współżycia społecznego. Apele poprowadziła p. Marzena Korzeniewska, dyrektor SP Nr 8.     

Przypominamy i zapraszamy.

Sala gimnastyczna SP Nr 8, poniedziałek 10 grudnia br. godz. 17.00.

Dyrekcja