Nowe obostrzenia: przedszkole zamknięte  

Rząd 25 marca br. podjął decyzję o zamknięciu przedszkoli i żłobków. Ważna informacja dla rodziców wykonujących zawód medyczny lub pracujących w służbach mundurowych – państwa dzieci będą objęte opieką w naszej szkole.

Oddziały przedszkolne w Ósemce zostaną zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia br. Wyjątek uczyniony zostanie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny lub ze służb mundurowych. Zwracamy się do w/w rodziców o poinformowanie wychowawców lub Sekretariatu szkoły do piątku 26 marca br. do godz. 12 o chęci/potrzebie skorzystania z opieki oddziału przedszkolnego.

Dla dzieci rodziców walczących z pandemią koronawirusa w zawodach medycznych lub w służbach mundurowych (wojsko, marynarka wojenna, policja, straż pożarna, straż graniczna, straż miejska), oprócz przedszkola, uruchomiona będzie świetlica szkolna. Obiady będą dla tych dzieci wydawane.

Oto lista dzieci, które mogą po złożeniu stosownego oświadczenia na wniosek ubiegać się o objęcie opieką:

1) rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia oddziałów przedszkolnych.