Zapraszamy dzieci z klas I-III oraz grup przedszkolnych do udziału w konkursie plastycznym „Odkrywamy Rumię”.

Zapraszamy dzieci klas I-III oraz grup przedszkolnych do udziału w konkursie plastycznym „Odkrywamy Rumię”.
Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia. Szczegóły w regulaminie.
Zainteresowanych proszę o kontakt.

Irena Burczyk

Regulamin konkursu plastycznego

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Miejska Rumia. Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci umiejętności plastycznych, budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie najmłodszych w życie społeczne miasta.
2. Konkurs rozpoczyna się 1.04.2021 r. i potrwa do 30.04.2021 r.
3. Temat prac konkursowych „Odkrywam Rumię”.
4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Grupy przedszkolne (dzieci do 6 r.ż.)
b) Uczniowie klas I-III/oddziały przedszkolne (dzieci od 7 do 10 r.ż.)
5. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Rumi lub mieszkają w Rumi.
6. Pracę konkursową można przesłać za pośrednictwem platformy rejestracyjnej, która znajduje się na stronie www.rezerwacje.rumia.eu lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Rumi w terminie do 30.04.2021 r.
7. W przypadku skorzystania z platformy rejestracyjnej należy załączyć zdjęcie pracy konkursowej, wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować załączone oświadczenia.
W imieniu małoletniego uczestnika formularz rejestracyjny może wypełnić wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
Tylko laureaci konkursu będą zobowiązani do dostarczenia oryginału pracy konkursowej. Niedostarczenie oryginału pracy konkursowej w wyznaczonym terminie może skutkować usunięciem z listy laureatów.
8. W przypadku dostarczenia pracy do siedziby Urzędu Miasta Rumi należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. Oświadczenie nie może zostać w sposób trwały przytwierdzone do pracy.
9. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, wykonaną dowolną techniką plastyczną. Temat pracy to „Odkrywam Rumię”.
10. Każdy uczestnik musi nadać tytuł swojej pracy.
11. Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3 i nie mogą mieć odstających elementów.
12. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi i wcześniej niepublikowanymi.
13. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.
14. Za pisemną zgodą Organizatora dopuszcza się złożenie pracy grupowej, ale wyłącznie w przypadku placówek oświatowych, w których działają grupy integracyjne. Maksymalna liczba członków jednej grypy wynosi 6 osób. Z jednej placówki dopuszcza się maksymalnie 5 takich prac. We wskazanym przypadku praca nie może zostać złożona za pośrednictwem platformy rejestracyjnej.
15. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
16. Spośród przekazanych prac komisja powołana przez organizatora wyłoni laureatów konkursu.
17. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
18. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” lub w innej formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rumia.eu.
19. Organizator utrwala fotograficznie ogłoszenie wyników dla celów dokumentacji. Wizerunek osób uczestniczących w ogłoszeniu wyników może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – uczestnicy biorący udział w ogłoszeniu wyników wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych na rzecz: działań promocyjnych związanych z projektem „Rumia Oczami Dzieci”. Dane te będą wykorzystywane w mediach społecznościowych oraz tradycyjnych Urzędu Miasta Rumi/władz miasta oraz lokalnej prasie/mediach (m.in. biuletynie informacyjnym „Rumskie Nowiny”, Expressie Powiatu Wejherowskiego, Gońcu Rumskim, Dzienniku Bałtyckim i jego dodatkach, portalu nadmorski24.pl, portalu gwe24.pl, portalu trojmiasta.pl).
Administratorem pozyskanych danych osobowych jest burmistrz Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.rumia.pl.
Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
20. W każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane I, II, III i IV miejsce oraz dwa wyróżnienia.
21. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.
22. Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza miejskiego na rok 2022.
23. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i do nieprzyznania nagród.
24. Decyzja komisji dotycząca wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
25. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
26. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
27. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy, np. podczas festynu „Rumia oczami dzieci”.
28. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu.
29. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.rumia.eu.
30. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

Załącznik 
Oświadczenie – konkurs plastyczny
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………
Nazwa placówki oświatowej: ………………………………………………………………….
Data urodzenia dziecka: ………………………………………
Nr kontaktowy do rodzica/opiekuna dziecka: ……………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez organizatora wyłącznie do celów niniejszego konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego.
…………………………………..
(podpis autora pracy)

Zgoda rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę, na udział …………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie plastycznym „Odkrywam Rumię”. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………
(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna)